دريافت و پرداخت


تعاریف پایه ، امکانات و ویژگی ها

 • تعریف مراكز دریافت و پرداخت شامل : بانك ها ، صندوق و تنخواه جهت اعمال کنترل های لازم
 • تعریف صندوق و ارتباط به صندوقدار و اعمال محدوده اختیارات و دسترسی صندوق به رسید خزانه و بانک ها
 • تعریف درخت منابع و مصارف وجوه و ارتباط آن با کدینک سطح معین جهت اخذ گزارشات مدیریت وجوه نقد
 • انجام كلیه مبادلات دریافت ، پرداخت و جابجایی وجوه در یك فرم جهت سهولت و افزایش سرعت كاربران
 • امکان دریافت و پرداخت وجوه ارزی با توجه به امکان تعریف انواع ارز ، نرخ تبدیل ارز ها و سایر امکانات
 • ثبت و کنترل دریافت ها شامل وجوه نقد، اسناد دریافتنی (چك و سفته ) به تفکیک کوتاه مدت ، بلند مدت و تضمینی و ثبت جزئیات کامل مربوط به دریافت ها
 • ثبت و کنترل پرداخت ها شامل وجوه نقد ، اسناد پرداختنی (چک و سفته) به تفکیک روز ، کوتاه مدت و بلند مدت عادی و تضمینی و اسناد نزد صندوق و ثبت جزئیات کامل مربوط به پرداخت ها
 • جستجوی تمامی اطلاعات مندرج در رسید خزانه داری و ارائه گزارش كامل جهت دسترسی به رسید مورد نظر
 • امکان استقرار کلیه اطلاعات مربوط به وجوه نقد ، اسناد دریافتی و پرداختی عادی و تضمینی مربوط به صندوق موجودی نزد بانک ها و تنخواه گردان هادر زمان راه اندازی سیستم جهت ادامه عملیات طی دوره مالی
 • انجام عملیات عادی بر روی اسناد دریافتنی شامل : واگذاری به بانک ، عودت اسناد واگذار شده به بانک ، وصول مستقیم چک ، وصول چک واگذار شده ، برگشت اسناد ، واخواست اسناد و … به تفکیک نوع سند
 • انجام عملیات ویژه در فرآیند دریافت اسناد شامل : حقوقی کردن ، تمدید تاریخ اسناد و …
 • انجام عملیات عادی بر روی اسناد پرداختی شامل : استرداد اسناد ،اعلام وصولی اسناد پرداختی و ابطال اسناد
 • انجام عملیات ویژه در فرآیند پرداخت اسناد شامل : تبدیل اسناد تضمینی به عادی ، تبدیل سررسید اسناد بلند مدت به کوتاه مدت و از کوتاه مدت به چک یا سفته پرداختی روز
 • انجام کلیه انتقالات داخلی بین بانک ها  ، صندوق ها و تنخواه گردان ها
 • انجام کلیه واریز و برداشت های بانکی توسط خود پرداز و یا بانک
 • ردیابی و نمایش سوابق اسناد دریافتی و پرداختی (چک و سفته ) از ابتدا تا انتهای عملیات توسط کاربر
 • تفکیک و اختصاص عامل گردش به کلیه دریافت ها و پرداخت ها جهت شناسایی منابع و مصارف وجوه و اخذ گزارشات مدیریتی

 • امکان استفاده از فرآیند کنترل دریافت ها و پرداخت ها بر اساس درخواست ها ی تایید شده
 • امکان تنظیم صورت خلاصه تنخواه گردان و کنترل لحظه ای مانده تنخواه به تفکیک هر تنخواه گردان
 • شارژ و تامین موجودی تنخواه گردان بطور نقدی یا صدور چک با اعمال کنترل سقف تنخواه گردان
 • کنترل و صدور اسناد خزانه داری به سیستم حسابداری بطور مکانیزه به ریز عملیات و یا سرجمع
 • امکان راس گیری لحظه ای بر روی اسناد دریافتی و پرداختی جهت تصمیم گیری و صدور رسید
 • امکان خرد کردن چک های دریافتی یا پرداختی جهت تخصیص طرف حساب و صدور سند حسابداری

کنترل ها و آلارم ها ی خزانه داری

 • بررسی هوشمند رسید های دریافت و پرداخت پس از تایید کنترل کننده و جلوگیری از ایجاد تغییرات روی اطلاعات اصلی رسید های نقدینگی
 • تغییر وضعیت اسناد : تایید ، ابطال و بازگشت از ابطال توسط کنترل کننده جهت اعمال کنترل های داخلی مناسب
 • اعمال کنترل های لازم به تفکیک هر صندوق جهت دسترسی به انواع رسید نقدینگی ، نوع سند و بانک ها
 • اعمال کنترل های لازم و تعیین سطوح دسترسی به کاربران جهت انجام عملیات دریافت و پرداخت
 • امکان تنظیم آلارم ها جهت اعلام خودکار سرسید اسناد دریافتی و پرداختی توسط سیستم با تعیین روز
 • امکان تنظیم آلارم ها جهت اعلام خودکار اسناد دریافتی برگشتی (واخواستی) توسط سیستم با تعیین روز
 • امکان مشخص نمودن مبلغ حداقل موجودی برای هریک از حساب های بانکی و نمایش هشدار
 • امکان تعیین مبلغ کنترل حداقل و سقف پرداخت برای هریک از صندوق ها و نمایش هشدار
 • امکان تعیین مبلغ کنترل حداقل و سقف پرداخت برای هریک از تنخواه گردان ها و نمایش هشدار
 • امکان تعیین  توقف عملیات دریافت و پرداخت برای حساب های بانکی ، صندوق و تنخواه گردان ها
 • امکان تنظیم پرداخت از حساب بانکی حتی بدون موجودی
 • امکان تنظیم پرداخت از تنخواه گردان حتی بدون موجودی
 • امکان تنظیم پرداخت از صندوق بانکی حتی بدون موجودی

گزارشات اصلی  و مدیریتی دریافت و پرداخت

 • گزارش گردش بانک ها و مرور سطوح پایین به همراه اسناد دریافتنی ، پرداختنی و مانده تصمیم گیری
 • گزارش گردش بانک به تفکیک بانک ها ، شعب ، شماره حساب ، گردش بانک و مشاهده رسید نقدینگی
 • گزارش گردش صندوق به تفکیک صندوق ها ،  صندوق دار و مشاهده گردش صندوق و رسید نقدینگی
 • گزارش گردش تنخواه به تفکیک تنخواه گردان ها و مشاهده گردش تنخواه و رسید نقدینگی
 • گزارش مررو بانک ، صندوق و تنخواه با قابلیت نفوذ به لایه های پایین تر تا سطح رسید خزانه داری
 • گزارش رسید نقدینگی و اخذ گزارشات متنوع از دریافت ها بر حسب پرداخت کنندگان و نوع دریافت عادی و تضمینی به تفکیک چک ، وجوه نقد ، سفته و اسناد نزد صندوق
 • گزارشات رسید نقدینگی و اخذ گزارشات متنوع از پرداخت ها بر حسب دریافت کنندگان و نوع دریافت عادی و تضمینی به تفکیک چک ، وجوه نقد ، سفته و….
 • گزارشات لحظه ای از اسناد دریافتی نزد صندوق ، درجریان وصول ، وصول شده ، برگشت شده ، واخواست شده
 • گزارشات لحظه ای از اسناد پرداختی نزد دیگران شامل: اسناد پاس شده ، اسناد تمدید شده ، تبدیل شده و ابطال شده
 • گزارش از اسناد با سر رسید کوتاه و بلند مدت جهت پیش بینی وضعیت نقدینگی و برآورد تامین منابع مالی
 • گزارش خلاصه وضعیت اسناد (بیلان چک ) تا به امروز ، فردا ، هفته آینده ، ماه آینده و تاریخ دلخواه جهت برآورد  و استخراج تعهدات قابل پرداخت و یا مطالبات قابل وصول و مدیریت وجوه نقد سازمان

گزارش کامل از صورت خلاصه تنخواه گردان ها به تفکیک هزینه کرد و سرجمع عامل گردش

 

adminدريافت و پرداخت