صورت های مالی

 • استفاده از مفهوم سرفصل جهت ساختار بندی صورت های مالی اساسی و سایر گزارشات مورد نیاز
 • تعریف سرفصل های استاندارد صورت های مالی و استفاده از  كدینگ حسابداری در تمام سطوح
 • برقراری ارتباط كدینگ حسابداری با كلیه سطوح تفصیلی شناور جهت استخراج گزارشات دلخواه
 • امكان تخصیص دوره مالی سال جاری و سال مالی گذشته به هر سرفصل جهت گزارشات مقایسه ای
 • امكان تنظیمات مورد نیاز توسط كاربر جهت استخراج گزارشات به تاریخ شمسی و میلادی
 • امکان تهیه صورت های مالی با ارقام مقایسه ای گرد شده در سطح هزار و یا میلیون ریال
 • امکان تجدید ارائه اقلام مقایسه ای دوره مالی قبل در صورت مالی و یادداشت های همراه
 • استخراج اطلاعات مورد نیاز از سیستم دریافت و پرداخت  جهت تهیه گزارش صورت جریان وجوه نقد
 • تهیه گزارشات صورت های مالی شامل ترازنامه ، سود وزیان ، سود و زیان انباشته ، سود و زیان جامع ، صورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشت های همراه صورت های مالی و اقلام مشابه دوره قبل
 • امكان ارسال گزارشات صورت های مالی و یادداشت های همراه در فرمت های Word ، Excel و ……..
 • تهیه صورت های مالی مقایسه ای با امکان مقایسه اقلام دوره جاری با هر یک از دوره های تعریف شده قبلی
 • امکان تهیه یادداشت های همراه صورت مالی با قابلیت مقایسه اقلام مشابه دوره مالی قبل
 • امکان تهیه گزارشات دلخواه مدیریتی و درون سازمانی با توجه به سرفصل های طراحی شده قبلی

 

adminصورت های مالی