آموزش و راه اندازی

خدمات مشاوره ای شناخت و راه اندازی

باتوجه به اينکه نحوه استقرار نرم‌افزارها در هر شركت يا هرسازمان متفاوت است و از طرفي با توجه به شناخت كارشناسان شركت ویرا سیستم از نرم افزارها و تجارب پياده سازي در صنايع مختلف توصيه استفاده از اين خدمات  به سازمانها و شركتها مي گردد.

p چرا خدمات مشاوره در زمان نصب و راه اندازي توصيه مي گردد؟

استفاده از اين خدمات دستاوردهاي زيررا به همراه خواهد داشت :

 • زمان بهره برداري نرم افزارها کاهش مي يابد.
 • هزينه هاي بهره برداري نرم افزارها کاهش مي يابد.
 • با توجه به امکانات بالقوه نرم افزارها، سيستم ها بصورت متناسب با نيازمشتري راه اندازي مي گردد .
 • باعث انتقال تجارب کارشناسان شرکت ویرا سیستم که حاصل استقرار اين نرم افزارها در سايت مشتريان مختلف است مي شود.

اين خدمات  به خصوص براي شركتها و سازمانهايي كه براي اولين مرتبه اين نرم افزارها را تهيه مي نمايند ، توصيه مي گردد تا با استفاده از اين نوع خدمات مشتري مجبور به صرف زمان زياد از طريق آزمون و خطا نگردد.

p تفاوت خدمات مشاوره در نصب و راه اندازي  و آموزش

 

شركت ویرا سیستم آموزش نرم افزارها را با بهره گيري از واحد استقرار و كارشناسان واحد پشتيباني خود و با بهره گيري از ابزارهاي آموزشي كه از طرق مختلف مانند ديسك هاي فشرده آموزشي و همچنين نيروي انساني متخصص به كاربران ارائه مي نمايد . اين نوع آموزش ها بدون در نظر گرفتن ويژگي هاي خاص مشتري و پارامترهاي بالقوه نرم افزارها مي باشد . در صورتيكه در  خدمات مشاوره اي در زمان نصب و راه اندازي به اين نكته توجه مي شود كه با توجه به شرايط ويژه مشتري چگونه نرم افزارها نصب و راه اندازي شوند. اين خدمات با توجه به زمان توافق شده در هنگام فروش، از مشاوره در مباني اطلاعات پايه اي و پيکربندي نرم افزارها شروع و با مشتري تداوم خواهدداشت و با بهره برداري از نرم افزارها توسط مشتري به اتمام خواهد رسيد ولي همانطور كه اشاره شد در آموزش هدف نحوه استفاده از فرم ها و بكارگيري از نرم افزارها در يك مدت كوتاه و مشخص آموزشي مي باشد.

p گام هاي خدمات مشاوره اي نصب و راه اندازي

 

۱-تعيين مشاور پروژه براي هر مشتري

مشاور ضمن آگاهي به خصوصيات نرم افزارها و همچنين با برخورداري از دانش و تخصص هاي لازم جهت اجراي پروژه به مشتري معرفي مي گردد . هدف مشاور ارائه خدماتي است كه بتوان در نهايت با بكارگيري منابع داخلي سازمان مشتري و ویرا سیستم ، نرم افزارها را در محل مشتري به اجرا رساند . ضرورت بكارگيري از خدمات مشاور به ويژه هنگامي احساس مي‌شود كه قرار است بيش از يك نرم افزار در يك يا در چند مرحله در سازمان مشتري راه‌اندازي شود.

۲) اقدامات  اوليه مشاور

قبل از هر اقدامي  و به منظور شناخت مشاور از وضعيت موجود مشتري لازم است اقدامات زير توسط مشاور انجام شود.

۱-۲) شناسايي وضعيت موجود سخت افزار

– آيا مشتري  شبكه كامپيوتري در حال بهره برداري دارد؟

– آيا اين شبكه استاندارد و پاسخگوي نياز مشتري مي باشد؟

– آيا بايد اقدامات معيني براي تهيه (خريد) يا به‌سازي Server موجود شركت انجام شود؟

– آيا تعداد كامپيوترهاي مشتري با توجه به تعداد نرم افزارهايي كه قرار است راه‌اندازي شود و مكان‌ نصب سيستم‌ها و تعداد كاربران آنها كافي است؟

بديهي است مشاور در اين خصوص از نظرات تخصصي واحد فني شركت ویرا سیستم  نيز استفاده مي نمايد.

۲-۲) پيش نياز اجراي نرم افزارها

– آيا رويه روال مدون و يا مشخصي در خصوص گردش عمليات جاري مشتري در حوزه هر يك از نرم افزارها وجود دارد؟

– آيا پيش نياز مورد نياز براي راه‌اندازي هر يك از نرم افزارها توسط مشتري تهيه شده است؟

۳) جمع بندي و ارائه  گزارش اوليه

نتايج اوليه به دست آمده در هر يك از موارد فوق (سخت افزار و پيش نيازها)  مي توانند عواملي باشند تا سرعت استقرار و پيشبرد پروژه را افزايش يا كاهش دهند . لذا گزارشي با پيشنهادات اجرايي جهت رفع كاستيهاي احتمالي براي تسريع بخشيدن در استقرار نرم افزارها به مشتري ارائه مي گردد .

۴)  برنامه‌ريزي براي عمليات استقرار سيستم ‌ها

 

پس از ارائه راهكارهاي اجرايي جهت رفع كاستي هاي احتمالي توسط مشاور و تائيد مشتري ، مشاور برنامه‌ريزي عمليات اجرايي را با نماينده معرفي شده مشتري آغاز مي‌نمايد.

مشاور به همراه نماينده مشتري ، مراحل متعدد راه‌اندازي هر نرم افزار را با توجه به امكانات مشتري تعريف و زمان‌بندي مي‌كند. براي هر مرحله، ضرورت دارد مسئولان مرتبط از سوي دو طرف تعيين شوند. وظايف آموزشي، مشورتي و نظارتي در طول هر مرحله از برنامه بر عهده مسئول تعيين شده از سوي شركت ویرا سیستم و وظايف اجرايي و كاربري بر عهده مسئول تعيين شده از سوي مشتري خواهد بود .

نتيجه‌ي برنامه‌ريزي عمليات استقرار نرم افزارها ، بصورت توافق‌نامه راه‌اندازي سيستم‌ها مي باشد كه توسط مشاور و نماينده مشتري به امضا خواهد رسيد و به عنوان دستور العمل کليه فعاليت‌هاي بعدي در اختيار تيم پروژه پياده سازي و كاركنان مشتري قرارخواهد گرفت .

مشاور ، با هدف انجام وظايف آموزشي، مشورتي و نظارتي خويش و براي اجراي توافق‌نامه ، مراجعه‌هاي كارشناسان تيم خود را به سازمان مشتري تنظيم و به نماينده مشتري اعلام مي نمايد .

 اهم وظايف مشاور

 • آموزش كاربري هر يك از نرم افزارها
 • مشاوره جهت انطباق فرآيند شركت با نرم افزارها
 • مشاوره در كدينگ اطلاعات پايه هر نرم افزار
 • آموزش بكارگيري فرم هاي مشتري متناسب با نرم افزار
 • شناسايي و در صورت امكان طراحي گزارش‌هاي نرم افزارها
 • مراجعه به محل مشتري و كنترل بر پيشرفت پروژه
 • ارايه گزارش پيشرفت پروژه به مشتري
 • مقايسه پيشرفت واقعي با برنامه عمليات پياده‌سازي نرم افزارها
 • شناسايي مشكلات و موانع پيشرفت پروژه يا توقف آن
 • ارائه پيشنهادهاي اصلاحي جهت بهبود يا اصلاح رويه و رولهاي مشتري
 • بررسي وضعيت موجود مشتري از لحاظ کدينگ مالي موجود
 • بهينه سازي و ارائه پيشنهادات لازم جهت بهبود کدينگ حسابهاي مالي
 • ارائه روش ثبت مناسب حسابداري براي هر فعاليت
 • برقراري بهينه ارتباط کدينگ بين زير سيستم هاي مالي
 • بهينه سازي روش هاي فعاليت و نحوه ثبت آنها جهت سهولت انجام کار
 • بررسي و ارائه پيشنهادات لازم جهت انجام فعاليت هاي مالي جديد مشتري و ساختارهاي جديد .

مدیریت پروژه و گام های اجرایی

درابتدای پروژه، طرح  پروژه شامل زمان بندی و نحوه انجام کار تهیه شده و به تایید شرکت خواهد رسید. سپس نرم افزارها بر روی سرور نصب و پیکربندی می شوند. در مرحله بعد، متخصصین ویرا سیستم با مسئولین شرکت مشتری جهت ورود اطلاعات و راه اندازی هریک از سیستم ها همکاری می کنند و ضمن نظارت بر اجرا و رفع اشکالات کاربری، آموزش های تکمیلی و پیشرفته ارائه خواهد شد.

در ادامه و پس از تکمیل ورود اطلاعات یک دوره توافق شده، گزارش های استاندارد و مدیریتی از سیستم اخذ خواهد شد

chart

adminآموزش و راه اندازی