حقوق و دستمزد

سیستم حقوق دستمزد و پرسنلی

محاسبه حقوق و دستمزد كاركنان در سازمان‌ها و موسسات نمونه بارزي از محاسبات پیچیده و نیازمند سرعت و دقت بالا می باشد كه مدیران مالي هميشه دغدغه آن را دارند . عمليات مرتبط با محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد علاوه بر پيچيدگي محاسبات از حساسيت بالايي نيز برخوردار است زيرا در صورت بروز هرگونه خطايي در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، موجب نارضايتي فراهم شده و مديريت نيروي انساني را با چالش های گوناگون مواجه مي‌نمايد. به دليل تنوع شيوه هاي محاسبه و تعداد عوامل تاثير گذار از قبيل عوامل حكم، عوامل كاركردي،بدهي‌هاي اقساطي و دقت در انجام محاسبات نياز به سیستمی می باشد كه توانايي پاسخگوئي به نيازهاي گوناگون كاربران را داشته باشد.

نرم افزار حقوق و دستمزد به عنوان بخشي از راه کاريكپارچه کسب و کار ویرا به گونه‌اي طراحي شده كه مي‌تواند تنوع عوامل و فرمول‌هاي محاسباتي و رويه‌هاي گوناگون در محاسبات حقوق را در آن به راحتي پياده سازي نمود.

جایگاه سيستم حقوق و دستمزد در سازمان

سيستم حقوق و دستمزد ابزاري است جهت مكانيزاسيون روال هاي مرتبط با امور پرسنلي و پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان، براي اين منظور ابتدا پرسنل سازمان همراه با اطلاعاتي از قبيل اطلاعات شناسنامه‌اي، سوابق تحصيلي، سوابق كاري و … در سيستم معرفي مي‌شوند و پس از آن احكام حقوقي پرسنل شامل اطلاعاتي از قبيل نوع استخدام، مبلغ حقوق ماهيانه، حق اولاد، حق مسكن و … مطابق قراردادهاي استخدامي با پرسنل ثبت مي شود كه در آينده تغييرات احكام حقوقي مانند ترفيعات نيز براي هر پرسنل وارد مي‌گردد.

در ادامه به منظور پرداخت حقوق در انتهاي هر دوره پرداخت حقوق (ماهانه)، اطلاعات كاركرد پرسنل شامل ساعات حضور، غيبت، اضافه كاري، مرخصي، ماموريت و … در سيستم وارد مي‌شود. اطلاعات كاركرد مي‌تواند با استفاده از دستگاه كارت ساعت يا به صورت دستي در سيستم ثبت مي‌گردد.

سپس با انجام عمليات محاسبه حقوق در سيستم، حقوق هر يك از پرسنل شامل مبلغ حقوق پايه، مبلغ اضافه كار، مبلغ كسر كار، ساعات مانده مرخصي، مبلغ حق بيمه، مبلغ ماليات و ساير عوامل مورد نظر در پرداخت حقوق محاسبه شده و نتيجه در قالب سند حسابداري به سيستم حسابداري ارسال مي گردد.

در انتهاي هر دوره پرداخت حقوق پس از انجام محاسبات لازم توسط سيستم مي‌توان فيش حقوقي پرسنل را چاپ و به ايشان ارائه نمود و ديسكت مرتبط با بيمه جهت ارائه به سازمان تامين اجتماعي و يا ديسكت بانك جهت واريز حقوق به حساب بانكي ايشان را از نرم افزار استخراج نمود.

با استفاده از سيستم حقوق و دستمزد علاوه بر عمليات پرداخت حقوق ماهانه پرسنل موراد ذيل نيز كنترل مي‌شود :

 • عمليات پرداخت انواع وام و كسر اقساط آنها هنگام پرداخت حقوق به طور اتوماتيك
 • عمليات پرداخت مساعده، عيدي، پاداش، كارانه و ديگر پرداخت هاي تشويقي
 • عمليات ذخيره سنوات كاركنان و تسويه حساب كاركنان هنگام بازخريد يا بازنشستگي

امكانات سيستم حقوق و دستمزد

معرفي اطلاعات پايه

 • امكان معرفي واحدهاي سازماني
 • امكان معرفي گروهبندي مشاغل
 • امكان معرفي مشاغل
 • امكان معرفي پستهاي سازماني
 • امكان معرفي انواع استخدام
 • امكان معرفي محل خدمت

معرفي عوامل مرتبط با محاسبات به شرح ذيل :

 • امكان معرفي عوامل حقوق (شامل: مزايا ،كسور،تعهدات،كاركرد،ساير و وام)، عوامل عيدي و پاداش آخر سال، عوامل ذخيره سنوات خدمت، عوامل ذخيره و بازخريد مرخصي
 • امكان معرفي عوامل با روش ساده و ايجاد فرمول به صورت اتوماتيك توسط سيستم
 • امكان معرفي عوامل خاص با استفاده از امكانات ساخت فرمول پيشرفته
 • امكان معرفي عوامل خاص با عبارات شرطي نامحدود
 • امكان تعريف توابع توسط كاربر و استفاده توابع تعريف شده به عنوان پارامتر در عوامل
 • قابليت اولويت دهي عوامل به طور اتوماتيك و كاملا هوشمند
 • امكان معرفي نظام پرداخت (گروه،پايه،رتبه)
 • امكان معرفي سازمان‌ها و شعب بيمه و دارائي
 • امكان معرفي جداول ماليات و تقويم كاري (كاركرد استاندارد و تقويمي)
 • امكان معرفي ليست‌هاي مرجع (شهرها،تابعيت،مليت،دين،مذهب،نوع مسكن،نوع معافيت….)

معرفي اطلاعات كاركنان

 • امكان معرفي كاركنان به همراه اطلاعات شناسنامه‌اي، سوابق تحصيلي، سوابق كاري، سوابق آموزشي، افراد تحت تكفل، وضعيت تاهل، وضعيت نظام وظيفه، معرف ها، رزمندگي، زبان‌هاي خارجي و ….
 • نگهداري ساير اطلاعات قابل تعريف توسط كاربر به صورت عددي و حرفي مانند(رنگ چشم، سايز كفش، لباس و…) و قابل استفاده در گزارشات
 • امكان صدور احكام كارگزيني كاركنان به صورت انفرادي
 • امكان معرفي انواع حكم (حكم استخدام جديد، تغيير حقوق و مزايا، پايان خدمت و …)
 • امكان صدور احكام مالي به صورت انفرادي براي عواملي مانند كسور (بيمه، بيمه عمر، پس‌انداز و…) تعهدات كارفرما، كاركرد (اضافه كار ثابت و …) و ساير عوامل (كنترل ماليات، كنترل جانبازي و …)
 • امكان صدور احكام گروهي (كارگزيني و مالي) با قابليت فرمول شرط پذيري، براي نمونه امكان اعمال بخش نامه هاي جديد افزايش حقوق در ابتداي سال به صورت گروهي، اجراي طبقه بندي مشاغل
 • امكان صدور احكام معوقه از تاريخ نصب سيستم
 • امكان تغيير تاريخ اجراء بازاء هر عامل بطور جداگانه در احكام صادره
 • امكان تغيير نوع افزايش يا كاهش در صدور حكم تغييرات بازاء هر عامل به تفكيك نوع تغيير (قطعي،درصدي يا مبلغي)
 • امكان نگهداري تاريخ استخدام و تاريخ شروع به كار در سازمان‌هاي دولتي
 • امكان ورود اطلاعات كاركرد ماهانه كاركنان
 • اطلاعات معرفي دوره هاي پرداخت (هفتگي، دوهفتگي و ..) و امكان ورود اطلاعات كاركرد در دوره‌هاي پرداخت و انتقال سرجمع دوره ها به اطلاعات ماهانه
 • امكان اصلاح معوقه براي كليه عوامل كاركردي يا عوامل فرم ورودي ماهانه
 • امكان كپي اطلاعات كاركرد از سال و ماه مورد نظر
 • امكان كپي مقدار ثابت به صورت گروهي براي عامل (هاي) مورد نظر
 • امكان محاسبه عامل هاي ماهانه بدون نياز به محاسبه حقوق
 • امكان ثبت وام و تخصيص وام به كاركنان به صورت انفرادي و گروهي
 • امكان ثبت تعديل اقساط وام
 • امكان ثبت عمليات تسويه وام
 • امكان معرفي محل هاي پرداخت (تعريف ۵ شماره حساب بازاء هر يك از كاركنان)
 • استقرار اطلاعات در شروع راه اندازي سيستم (ورود اطلاعات در ابتداي راه اندازي سيستم گ مانند مانده مرخصي قبل، ماليات پرداخت شده،درآمد مشمول ماليات، مانده پس انداز و….)

انجام محاسبات

 • انجام محاسبات حقوق در پايان دوره پرداخت مطابق فرمول هاي تعريف شده براي هر يك از كاركنان
 • انجام محاسبات پرداخت و ذخيره عيدي و پاداش آخر سال
 • انجام محاسبه باقيمانده مرخصي و بازخريد مرخصي
 • انجام محاسبه ذخيره سنوات خدمت كاركنان
 • انجام محاسبه ذخيره سنوات خدمت كاركنان
 • امكان محاسبه بيمه تامين اجتماعي، بازنشستگي كشوري، خدمات درماني، آينده ساز، بيمه‌هاي تكميلي (عمر ، حوادث) و …..
 • امكان محاسبه ماليات با روش‌هاي متعدد (روش قانوني، تعديل ماهانه، تعديل روز در سال، تعديل به تفكيك مستمر و غير مستمر ماهانه، تعديل به تفكيك مستمر و غير مستمر روز در سال
 • امكان محاسبه معوقه براساس احكام كارگزيني و مالي صادره، اصلاح كاركرد ماهانه ماه‌هاي قبل و تعريف عامل با تاريخ اجراي گذشته

اسناد حقو ق و دستمزد

 • امكان ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • قابليت صدور سند حسابداري حقوق دستمزد با توجه به ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • قابليت صدور سند حسابداري عيدي و پادش آخرسال و ذخيره عيدي با توجه به ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • قابليت صدور سند حسابداري ذخيره و بازخريد مرخصي با توجه به ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • قابليت صدور سند ذخيره سنوات خدمتبا توجه به ارتباط عوامل با حساب‌ها
 • ارسال اسناد حقوق و دستمزد از طريق فايل به سيستم هاي حسابداري مختلف

گزارشات سیستم حقوق و دستمزد

 • ايجاد ديسكت بانك با فرمت‌هاي Text,Excel,DBF
 • ايجاد ديسكت بيمه با فرمت‌هاي اعلام شده توسط شركت هاي بيمه
 • گزارش ليست حقوق جامع
 • گزارش فيش حقوق با قابليت طراحي با قالب مورد نياز در هر سازمان
 • گزارش ليست بيمه خلاصه و تكميلي
 • گزارش ليست پرداخت ها ، مساعده
 • گزارش جامع مرور حقوق و دستمزد جهت ايجاد گزارشات خاص مورد نياز كاربران
 • گزارش احكام كارگزيني و وام ها
 • گزارش ليست خلاصه و تكميلي ماليات
 • گزارش عيدي و پاداش آخرسال، ذخيره سنوات خدمت، بازخريد مرخصي
 • امكان قالب بندي نمايش اطلاعات جداول توسط كاربر

 

 

adminحقوق و دستمزد