دارایی ثابت

ماشین آلات و تجهیزات دارایی های ثابتی هستند که به منظور نگهداری و به کارگیری ، اجرای عملیات و اهداف موسسه برای یک دوره بلند مدت (چندین دوره مالی) خریداری یا ایجاد می شوند . دسترسی  به اطلاعات دارایی ها به منظور بهره برداری و سایر اطلاعات مانند استهلاک ، اسقاط، نقل و انتقال ، ترهین ، بیمه و….برای مدیریت و برنامه ریزی  صحیح از نیاز های ضروری سازمان می باشد . سیستم دارایی ثابت (اموال) ویرا امکان شناسایی دقیقد دارایی ها ، محاسبه بهای تمام شده نهایی خرید، هزینه استهلاک ، استهلاک انباشته و صدور سند استهلاک در پایان هر ماه را فراهم می کند.

تعاریف پایه ، امکانات و ویژگی ها

 • تعریف اطلاعات پایه و ضروی جهت ورود اطلاعات عمومی استقرار دارایی ثابت شامل : کارکنان ، تعریف واحد های سازمانی ، کالا با نوع دارایی ثابت ، واحد های سنجش، پروژه
 • تعریف قوانین استهلاک ، جمع دار ، گروه دارایی ها بطور درختی  و طبقه درایی ها شامل کد و عنوان طبقه
 • ارتباط و انتساب گروه دارایی ها به طبقات دارایی ها در زمان تعریف طبقه دارایی ها
 • امکان تعریف اطلاعات تکمیلی برای هر طبقه دارایی توسط کاربر
 • امکان تعریف کدینگ رابط مالی و دارایی در فرم مربوطه به تفکیک طبقه دارایی ثابت
 • امکان تعریف محل استقرار دارایی های ثابت بطور درختی و منعطف
 • امکان تعریف اجزای دارایی شامل : شامل تعریف مشخصات ریزتر برای یک پلاک اصلی و تعریف پلاک های فرعی

عملیات طی دوره  دارایی ها

 • امکان ایجاد دارایی در سیستم به طرق استقرار ، خرید داخلی ، خرید خارجی ،  ساخت ، اصلاح یا ارزشیابی
 • امکان خروج دارایی ها به طرق فروش، اسقاط، برگشت از خرید، استرداد مالی، تعویض و خروج اهدایی
 • امکان مدیریت و ثبت عملیات دارایی ها شامل: بازدید، صورت برداری ، نقل انتقال دارایی ها ی ثابت بین مراکز استقرار ترهین دارایی ها ، تعمیرات اساسی، تعدیلات دارایی، فک رهن و….
 • امکان بلا استفاده نمودن دارایی ها و استفاده مجدد از دارایی ها، جداسازی و برگشت از جداسازی دارایی ها
 • امکان تهیه فهرستی جهت اموال گردانی دارایی ها
 • امکان تعریف اطلاعات کامل مربوط به بیمه دارایی ها
 • محاسبات استهلاک دارایی با توجه به جدوال استهلاک و روش تعیین شده مستقیم یا نزولی
 • مشاهده رویدادهای مالی مرتبط با دارایی ها در کارتابل صدور سند و امکان مشاهده پیش نویس اسناد حسابداری
 • امکان صدورسند حسابداری درپایان هرماه به تفکیک محل استقرار، نوع دارایی ، نحوه استهلاک و سایردسته بندی ها

 

گزارش سیستم دارایی ثابت (اموال)

 

 • گزارش مرور دارایی ها با  امکان مرور لایه ای از بالاترین سطح شامل محل استقرار و مرور طبقه دارایی ها ،  گروه دارایی ها  و مرکز هزینه  هر دارایی با امکان استخراج  اطلاعات قیمت تمام شده ، استهلاک انباشته و ارزش دفتری در تمامی لایه های محل استقرار ريال طبقه ، گروه دارایی و مراکز هزینه
 • امکان اخذ گزارش مشخصات دارایی به تفکیک گروه و مراکز هزینه
 • امکان اخذ گزارشات لیست دارایی با نمایش تمامی اطلاعات شناسنامه ای
 • گزارش نقل و انتقالات دارایی بین مراکز استقرار و گزارش افزایش و کاهش قیمت ها
 • گزارش تمامی عملیات دارایی شامل خروج دارایی ،فروش دارایی ، تعمیرات دارایی
 • گزارش هزینه استهلاک به تفکیک ماه ها
 • گزارش ارزش روز دارایی ها
 • گزارش اسناد تعدیلات و همچنین تعدیلات استهلاک

 

 

 

 

.

 

adminدارایی ثابت