سیستم های مدیریت فروش

تعاریف پایه ، امکانات و ویژگی ها

 • معرفی مشتریان و گروه بندی آنها و تعیین  سقف اعتبار برای هر مشتری جهت کنترل همزمان با صدور فاکتور
 • امکان تعریف مراکز فروش و شیوه فروش جهت استفاده در فرم های سیستم و اخذ گزارشات از مراکز فروش
 • امکان تعریف عوامل فروش جهت استفاده در فرم های سیستم فروش شامل عامل افزاینده مانند هزینه های حمل و نقل ، بسته بندی و عامل کاهنده مانند تخفیف ها و عامل خنثی و اعمال شرایط مختلف شامل ضریبی از مقدار ، درصدی از مبلغ و مبلغ ثابت با تعیین اختیاری و اجباری بودن استفاده از عامل در فرم ها و سایر امکانات …..
 • امکان تعریف تخفیف ردیفی فروش براساس کدکالا ، نوع مشتری و تخصیص کدمعین برای صدور سند حسابداری
 • معرفی واسط های فروش (بازاریاب و نمایندگی فروش ) ، تعیین روش پورسانت بصورت ساده و پلکانی و نحوه محاسبه پورسانت بر اساس کالا یا خدمات ، گروه کالا، مشتری ،گروه مشتری ، منطقه ، مسیر و مراکز فروش
 • امکان تقسیم بندی  بازار و انتساب مشتری به تقسیم بازار جهت اخذ گزارشات فروش بر اساس تقسیم بازار
 • امکان انتخاب مکانیزم و فرآیند فراخوانی ها در سیستم فروش متناسب با فرآیندهای مورد نیاز در شرکت ها
 • امکان تعریف نرخ فروش کالا و خدمات ( اعلامیه قیمت ) بر اساس عوامل مختلفی شامل : مشتری، شیوه فروش، مرکز فروش ، مقدار فروش با اعمال محدوده تاریخی
 • امکان تکثیر اعلامیه قیمت و افزایش و کاهش نرخ کالا بر حسب مبلغ ، درصد و ترکیبی از دو عامل
 • امکان تعریف سریال فرم برای کلیه اسناد فروش به تفکیک سال مالی و مرکز فروش بطور اتوماتیک یا دستی
 • امکان سیاست گذاری فرآیند فروش در تنظیمات اولیه شامل صدور حواله اتوماتیک با امکان کسر از موجودی کالا در وضعیت پانچ مستقیم و یا صدور حواله انبار بر اساس فاکتور های دارای مجوز خروج کالا و سایر روش ها
 • امکان کنترل موجودی منفی در هنگام صدور اسناد فروش (سفارش، پیش فاکتور و فاکتور فروش )

عملیات جاری سیستم فروش

 • اخذ سفارش فروش کالا و خدمات از مشتری با درج اطلاعاتی همچون مرکز فروش ، نحوه دریافت ، شیوه فروش ، محل تحویل و بازاریاب با امکان استفاده از اطلاعات سایر فرم های سفارش جهت صدور سفارش فروش جدید
 • ثبت سفارش فروش بصورت پیش فرض (ثبت اولیه) و امکان بررسی و تغییر وضعیت به تایید شده جهت فراخوانی و مشخص نمودن تعداد کالا های تایید شده هر قلم توسط مدیر فروش و انتقال به فاکتور فروش یا حواله تحویل
 • صدور پیش فاکتور با تاریخ اعتبار و قابلیت فراخوانی از سایر پیش فاکتور ها و ثبت مبلغ و درصد پیش دریافت
 • صدور فاکتور فروش کالا و خدمات بر اساس مبنا و فراخوانی از سفارش فروش، پیش فاکتور، حواله فروش سیستم انبار، قرارداد فروش، متمم قرارداد فروش و یا بطور مستقیم ( بدون مبنا ) و امکان صدور رسید نقدینگی دریافت وجه و اسناد مرتبط با فاکتور در محیط فاکتور فروش در صورت دسترسی و مجوز های لازم
 • صدور فاکتور فروش کالا از روی چندین حواله خروج کالا و یا چندین سفارش فروش کالا و خدمات
 • صدور فاکتور برگشت از فروش کالا و خدمات ارائه شده بر مبنای فاکتور متناظر و یا بدون مبنا
 • امکان ابطال فاکتور های فروش بدون حذف فاکتور برای نگهداری سوابق فاکتور های ابطال شده
 • امکان صدور مجوز خروج بر مبنای  قرارداد ،پیش فاکتور و سفارش فروش و یا بدون مبناء
 • امکان رزرو موجودی در فرم پیش فاکتور جهت کنترل موجودی قابل فروش
 • امکان ثبت اطلاعات حمل مربوط به حواله فروش (وضعیت ثبت اولیه) شامل : شماره بارنامه ، تاریخ بارنامه ،وسیله حمل، شماره وسیله حمل، نام راننده ، شماره گواهینامه، شرکت حمل کننده، اطلاعات بارگیری و هزینه بارنامه
 • امکان ثبت اطلاعات قرارداد فروش و خدمات شامل شماره قرارداد ، تاریخ قرارداد، موضوع قرارداد ، مبلغ و درصد پیش دریافت قرارداد ، زمانبندی تحویل، محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و پارامترهای مبلغی و مقداری ، مشاهده گردش یافته هر قرارداد و الصاق ضمائم الکترونیکی مرتبط با قراداد (متن قرارداد با فرمت Word )
 • امکان فراخوانی اطلاعات قراردادهای فروش از پیش فاکتورهای تایید شده و ذخیره آن بعد از تغییرات مورد نیاز
 • امکان ویرایش اطلاعات قرارداد در وضعیت ثبت اولیه و کنترل قرارداد فروش در صورت وجود حق دسترسی
 • امکان ثبت اطلاعات اصلاحیه ، الحاقیه یا متمم فروش کالا و خدمات و انجام  تمامی عملیات همانند قرارداد فروش و ثبت سوابق جهت تکمیل فرآیند های سیستم فروش و  آگاهی از تعهدات آتی به مشتریان سازمان
 • امکان تعریف بازاریاب یا واسط های فروش و انتساب به مشتریان جهت استفاده در اسناد فروش
 • امکان تعریف دوره های محاسبه پورسانت و محاسبه به روش ساده و پلکانی پورسانت بر اساس مقدار فروش
 • امکان صدور سند (اعلامیه ) پورسانت فروش بطور مکانیزه و ارسال به حسابداری مالی
 • تعریف طبقه حساب فروش و حساب های رابط با مالی جهت انتساب کالا ها به طبقه حساب مربوطه
 • کارتابل صدور سند حسابداری فاکتور های فروش با امکان صدور سند به تفکیک مشتری، کالا
 • کارتابل صدور اسناد فاکتور های برگشت از فروش  با امکان صدور سند به تفکیک مشتری، کالا

انواع گزارشات سیستم  مدیریت فروش و مشتریان

 • گزارش اطلاعات مشتری شامل : کد مشتری ، عنوان مشتری ، گروه مشتری ، آدرس، تلفن ، فاکس ، استان ، شهرستان، شماره ثبت ، شناسه ملی ، کد اقتصادی ، صندوق پستی و سایر اطلاعات
 • گزارش حد اعتباری شامل : تفکیک بر اساس مشتری ، گروه مشتری ، استان ، شهر و نوع اعتبار دائم و موقت
 • گزارش گروه بندی مشتری شامل نمایش تمامی اطلاعات مشتری بر اساس گروه بندی های انجام شده در سیستم
 • گزارش مراکز فروش بر اساس مراکز تعریف شده در سیستم که می تواند مرکز هزینه و اشخاص باشد .
 • گزارش اطلاعات بازاریاب ها کد تفصیلی ، حقوق پایه ، تلفن ، آدرس ، تقسیم بازار مرتبط با بازاریاب
 • گزارش اطلاعات بازاریاب ها و مشتریان شامل : نمایش مشتریان به تفکیک بازاریاب مربوطه
 • گزارش مشتری و تقسیم بازار شامل اطلاعات مشتریان به تفکیک مناطق و تقسیم بندی انجام شده
 • گزارش درخواست فروش به سرجمع سفارش، سفارش فروش به ریز کالا ، به تفکیک کالا ، مشتری و انبار با نمایش تمامی جزییات و نمایش سفارشات تحویل شده و تحویل نشده
 • گزارشات پیش فاکتور شامل به سرجمع  پیش فاکتور، به تفکیک ریز کالا ، به تفکیک کالا ، مشتری و انبار با نمایش تمامی جزییات پیش فاکتور مانند مرکز فروش ، نحوه فروش، تاریخ اعتبار ، بازاریاب و اطلاعات ریالی کامل
 • گزارشات فاکتور فروش شامل به سرجمع فاکتور ، به تفکیک ریز کالا ، به تفکیک کالا ، مشتری و انبار با نمایش تمامی جزییات فاکتور فروش مانند مرکز فروش ، نحوه فروش، شیوه فروش ، بازاریاب و اطلاعات ریالی بطور کامل
 • گزارشات فاکتور برگشت از فروش شامل سرجمع فاکتور ، به تفکیک ریز کالا ، به تفکیک کالا ، مشتری و انبار با نمایش تمامی جزییات فاکتور برگشت فروش مانند مرکز فروش و سند مبنای برگشت و اطلاعات ریالی بطور کامل
 • گزارشات قراردادهای فروش شامل شماره قرارداد، تاریخ قرارداد، موضوع قرارداد با نمایش تمامی جزییات ریالی قرارداد به همراه اسناد و مدارک ضمیمه شده به قرارداد فروش
 • گزارشات متتم یا اصلاحیه قراردادهای فروش شامل شماره قرارداد، تاریخ قرارداد، موضوع قرارداد با نمایش تمامی جزییات ریالی قرارداد به همراه اسناد و مدارک ضمیمه شده به متتم و یا اصلاحیه قرارداد فروش
 • گزارشات ماده ۱۶۹ مکرر شامل گزارش فروش فصلی با امکان سرجع گزارش به تفکیک فصل مورد گزارش ، مرکز فروش ، با لحاظ اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی طبق فرمت و خروجی مور نیاز
 • گزارشات ماده ۱۶۹ مکرر شامل گزارش برگشت از فروش فصلی با امکان سرجع گزارش به تفکیک فصل مورد گزارش ، مرکز فروش ، با لحاظ اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی طبق فرمت و خروجی مور نیاز
 • گزارش مرور فروش شامل مرور گزارشات از بالاترین سطح با امکان انتخاب گزارش در سطح گروه مشتری ، مشتری ، کالا ، بازاریاب و سایر تفکیک بندی های انجام شده در فروش
 • گزارش کارت مشتری با امکان جمع آوری و نمایش کلیه فاکتور ها ، فاکتور های برگشتی ، کلیه چک های دریافتی از مشتری و تمامی اسناد مرتبط با مشتری در انبار بطور ترکیبی و یکجا بطوری که کاربر می تواند بدون نیاز به واحد حسابداری مالی مانده مشتری را در تاریخ دلخواه مشاهده نماید .
 • مانده طرف های تجاری شامل کلیه اطلاعات ریالی مشتری با لحاظ اسناد دریافتی نزد صندوق و اسناد وصول شده
 • فروش مقایسه ای با امکان مقایسه فروش در مراکز مختلف و ماه های متفاوت بر اساس کالا و بازاریاب

 

adminسیستم های مدیریت فروش