زیر سیستم تجمیع

امكانات و ویژگی ها

 • تجمیع حساب ها در سطح حساب های معین و در سطح حساب های تفصیلی شناور
 • تعریف حساب های معین در بانك اطلاعاتی مركز بصورت منحصر به فرد
 • انتقال حساب های معین از بانك اطلاعاتی مركز به دیگر بانك های اطلاعاتی مقصد (شعب)
 • تعریف حساب های تفصیلی در بانك اطلاعاتی مركز بصورت منحصر به فرد
 • انتقال حساب های تفصیلی از بانك اطلاعاتی مركز به دیگر بانك های اطلاعاتی مقصد (شعب)
 • امكان تشخیص كد حساب و عنوان حساب های معین و تفصیلی كه در مبداء و مقصد مغایر می باشند
 • امكان یكسان سازی یا جایگزینی كد و نام حساب های معین و تفصیلی در بانك اطلاعاتی مبداء و مقصد
 • انتقال اسناد از بانك اطلاعاتی مبداء(شعبه) به مقصد (تجمیع) بصورت دوره ای و یا یك به یك اسناد حسابداری
 • انتقال اسناد از بانك اطلاعاتی مبداء(شعبه) به مقصد (تجمیع) به تفكیك ثبت اولیه یا ثبت نهایی
 • امكان یكسان سازی اسناد حسابداری بر اساس تغییرات اسناد حسابداری در شعبه
 • امكان حذف اسناد تجمیع شده و بازگشت به مرحله قبل از تجمیع اسناد حسابداری

گزارشات اصلی تجمیع حساب ها

 • اخذ مجموعه گزارشات دفاتر و تراز از حساب های تجمیع شده شعب و مركز و یا به تفكیك  هر شعبه
 • گزارش از اسناد حسابداری مازاد در بانك اطلاعاتی مركز (تجمیع)
 • گزارش از اسناد حسابداری غیر یكسان كه در كد حساب و یا عنوان حساب (محتوا) با هم مغایرت دارند
 • گزارش مغایرت از اسناد حسابداری غیر یكسان كه در كد حساب و یا عنوان حساب (محتوا) با هم مغایرت دارند
 • گزارش مغایرت سرجمع مبلغ اسناد حسابداری ارسال شده از بانك اطلاعاتی مبداء با مقصد (تجمیع)

 

 

adminزیر سیستم تجمیع