سیستم حسابداری

سیستم  حسابداری  انبار

تعاریف پایه ، امکانات و ویژگی ها

 • طبقه بندی کالا جهت تعیین روش نرخ گذاری شامل : میانگین موزون ، FIFO ، ارزشیابی ویژه
 • انتساب کالا ها به طبقات مختلف حساب تعریف شده جهت قیمت گذاری
 • امکان تعریف بیش از یک روش برای محاسبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در دوره مالی مورد نظر
 • امکان تعریف عوارض و مالیات بر ارزش افزوده با لحاظ درصد و تاریخ موثر
 • انتساب هر یک از روش های محاسبه مالیات و عوارض به کالا ها و خدمات تعریف شده

عملیات اصلی  حسابداری سیستم  انبار

 • ثبت موجودی ابتدای دوره (استقرار) ریالی در زمان راه اندازی سیستم بعد از بهنگام رسانی رسید تعدادی استقرار
 • صدور رسید و حواله های انبار بعد از ثبت تعدادی در ۳ وضعیت : ریالی شده ، سند حسابداری و ابطال شده
 • امکان تعریف اضافات و کسورات مربوط به رسید های ریالی انبار و استفاده در ردیف های هر سند بطور مجزاء
 • امکان استفاده از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در ردیف اسناد انبار با توجه به تعاریف اولیه در سیستم
 • امکان تسهیم هزینه های حمل ، گمرکی، عوارض و سایر اضافات به رسید ریالی بر مبنای مبلغ و تعداد
 • امکان محاسبه قیمت تمام شده خرید هر قلم کالا در رسید ریالی و تعیین فی تسهیم به تفکیک هر کالا
 • قیمت گذاری حواله های انبار با توجه به طبقه بندی کالا و روش تعیین شده: میانگین، FIFO و ارزشیابی ویژه
 • امکان حذف قیمت گذاری ها و همچنین قیمت گذاری اسناد موجودی ابتدای دوره و موجودی پایان دوره
 • صدور اسناد حسابداری انبار به تفکیک نوع رسید و حواله و انوع اسناد انبار در بازه تاریخی دلخواه بر اساس انبار و کالا
 • تعیین مرکز هزینه جهت فراخوانی فرمول در رسید تولید انبار و صدور حواله مصرف اتوماتیک از انبار با معادله آحاد
 • قیمت گذاری محصولات و نیمه ساخته های رسید اتوماتیک بر اساس روش استاندارد پذیر بودن طبقه
 • استخراج کسری و اضافی هر کالا و امکان صدور اسناد تعدیلی انبار بطور دستی و اتوماتیک
 • کارتابل صدور سند حسابداری انبار با قابلیت تفکیک اسناد رسید و حواله های ریالی
 • امکان صدور اسناد حسابداری مکانیزه انبار به سرجمع رسید یا حواله و همچنین به ریز کالا

  گزارشات ریالی استاندارد و مدیریتی انبار

 • گزارش انتساب کالا به طبقه شامل ارتباط کالا ها با طبقات تعیین شده شامل: مواد اولیه ، نیمه ساخته ، محصول ، قطعات و لوازم یدکی و…. و روش قیمت گذاری هر طبقه شامل : میانگین ، FIFO ، ارزشیابی ویژه
 • گزارش کاردکس تعدادی و ریالی و نمایش عملیات ورود و خروج کالا با مانده خطی در کلیه انبارها یا انبار خاص
 • گزارش ریالی رسید انبار با امکان فیلتر نوع رسید ، وضعیت رسید ، تامین کننده ، انتخاب رسید های ابطالی با امکان نمایش ردیف های رسید انبار به همراه تمامی اطلاعات درج شده بصورت تعدادی و ریالی در صورت دسترسی مجاز
 • گزارش ریالی حواله انبار با امکان فیلتر نوع حواله ، وضعیت حواله ، طرف مقابل ، انتخاب حواله های ابطالی با امکان نمایش ردیف های حواله انبار به همراه تمامی اطلاعات درج شده بصورت تعدادی و ریالی در صورت دسترسی مجاز
 • گزارش موجودی تعدادی و ریالی کالا شامل مقدار موجودی کالا به تفکیک انبار ها و موجودی کالا در کلیه انبار ها
 • گزارش گردش تعدادی و ریالی کالاها شامل ابتدای دوره ، وارده طی دوره ، صادره طی دوره و پایان دوره به تفکیک انبار ها با امکان فیلتر بر اساس نوع رسید و حواله ، وضعیت اسناد و انتخاب طرف مقابل و کاردکس
 • گزارش مرور ریالی موجودی کالا با امکان مرور موجودی ها به تفکیک ماهیت کالا ، انبار ، گروه کالا ، ریز کالا ، ریز طرف مقابل ، ریز سطوح تفصیلی ، ریز اسناد انبار و مشاهده گردش با لحاظ مقدار و مبلغ ابتدای دوره ، وارده طی دوره، صادره طی دوره  و مانده پایان دوره و نمایش به واحد اصلی و واحد فرعی و سایر گزارشات تحلیلی
 • گزارش مرور ریالی خرید کالا با امکان مرور موجودهای خریداری شده به تفکیک موجودی، انبار،  گروه کالا ، ریز کالا ، ریز تامین کننده کالا ، ریز سایر سطوح تفصیلی و مشاهده گردش و ریز اسناد خرید داخلی، خرید خارجی ، برگشت خرید داخلی ، برگشت خرید خارجی به تفکیک واحد اصلی و فرعی و مشاهده آنالیز حمل کالا و سایر اطلاعات مفید
 • گزارش آنالیز گردش انبار با امکان نمایش مقدار و مبلغ وارده طی دوره ، صادره طی دوره به تفکیک اسناد انبار جهت استخراج بهای تمام شده خرید ، مصرف طی دوره ، دریافت و ارسال کالاهای امانی با ریال و بدون ریال و …..
 • گزارشات ریالی انبارگردانی شامل گزارش شمارش و مغایرت ها به تفکیک انبار ، روش انبار گردانی و کالا ها
 • گزارش چاپ از اسناد وارده ریالی (رسید انبار) و صادره ریالی (حواله انبار) و امکان چاپ اسناد با فرمت انتخابی کاربر

 

adminحسابداری انبار